iGuru Dochters
Algemene Voorwaarden E-mail

iGuru.nl (http://www.iguru.nl) is een divisie van Nesh Media. 

Dit zijn de algemene voorwaarden ('Voorwaarden') van de Nesh Media. De Voorwaarden bestaan uit een Algemene Bepalingen en Bijzondere Bepalingen. Het is mogelijk dat naast deze Voorwaarden nog andere voorwaarden of bepalingen van toepassing zijn op de relatie tussen Nesh Media en afnemers van Nesh Media producten of diensten. Voor zover en indien deze Voorwaarden in strijd komen met bijzondere voorwaarden of overeenkomsten van Nesh Media, prevaleren die bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende bepalingen zijn eigendom van Nesh Media. Derhalve is voor de gehele of gedeeltelijke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie of gebruik van deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende bepalingen, via alle media (online en offline) en zonder enige beperking, voorafgaande (schriftelijke)toestemming van Nesh Media vereist. Het nalaten van het verkrijgen van toestemming leidt ertoe dat de inbreukmakende partij strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd kan worden.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene bepalingen zijn - in ieder geval - op alle overeenkomsten van Nesh Media van toepassing.  

DEFINITIES

Nesh Media: Nesh Media.

Afnemer: afnemer van Nesh Media diensten.

Nesh Media diensten: diensten en/of producten van Nesh Media, die gratis of tegen betaling worden aangeboden.

Artikel 1 - Geldigheid & Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden gelden voor - en zijn van toepassing op - iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Nesh Media en een Afnemer c.q. afnemer van haar producten of diensten (Afnemer), waarop Nesh Media deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Afnemer verklaart zich voorts uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden door op de site te surfen en/ of bij aanmelding/ registratie van een Nesh Media dienst. Afnemer zal de toepasselijkheid of geldigheid van deze Voorwaarden niet betwisten enkel en alleen vanwege het feit dat aanbod en acceptatie mogelijk op elektronische wijze heeft plaatsgevonden. 

2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Nesh Media, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of waarbij Nesh Media voor de uitvoering van haar diensten of de levering van producten gebruik maakt van partners. Er zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing op de door deze derden en/of partners geleverde producten of diensten. De Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij Nesh Media optreedt als afnemer van producten of diensten.  

3. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, levering- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Nesh Media en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. 

5. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Nesh Media en Afnemer, wordt de Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. De rechten en verplichtingen van Afnemer uit een overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indien niet overdraagbaar. 

Artikel 2 - Aanbiedingen

1. Alle door Nesh Media gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanboduitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door Nesh Media gedaneaanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij andersovereengekomen. Nesh Media is slechts aan haar aanbod gehouden indien deaanvaarding hiervan door Afnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- administratie- en handelingkosten. 

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, ook indien dit slechts op ondergeschikte punten is, is Nesh Media daaraan niet gebonden. Een overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Nesh Media zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nesh Media niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht of leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden ook niet automatisch voor toekomstige opdrachten of vervolgorders. 

5. Nesh Media kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Afnemergezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke vergissingen of verschrijvingen ten aanzien van genoemde prijzen en tarieven. 

Artikel 3 - Aanmelding en registratie

1. Voor enkele producten of diensten kan aanmelding en/of registratie van de Afnemervereist zijn. Acceptatie van deze Voorwaarden maakt onderdeel uit van het aanmeldingen/ of registratieproces. Het enkele feit dat voor sommige diensten geen aanmelding of registratie vereist is, laat toepasselijkheid van deze Voorwaarden onverlet. 

2. Afnemer dient alle door Nesh Media in het kader van het aanmelding ofregistratieproces gevraagde gegevens correct en naar waarheid in te vullen. De eventueel door Nesh Media verstrekte Afnemersnaam en/of wachtwoord blijven eigendom van Nesh Media. Afnemer dient de verstrekte wachtwoorden, Afnemersnamen of soortgelijke toegang- en Afnemerscodes steeds geheim te houden en niet aan derden te openbaren. De verstrekte wachtwoorden en Afnemersnamen zijn strikt persoonlijk en het is Afnemer niet toegestaan de aan hem verstrekte wachtwoorden of Afnemersnamen door derden te laten gebruiken. 

3. Afnemer draagt zelf zorg voor het steeds actueel houden van zijn gegevens en zal Nesh Media steeds tijdig, al dan niet via de website(s) van Nesh Media, zorgdragen voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens. Afnemer is ook steeds zelf verantwoordelijk voor het ge- of misbruik dat gemaakt wordt door middel van het aan hem verstrekte wachtwoord en Afnemersnaam, ook al is Afnemer van dat misbruik niet op de hoogte. 

4. Sommige van de kostenloze diensten van Nesh Media staan ook ter beschikking van minderjarigen, voor zover zij daarvoor toestemming hebben verkregen van hun wettelijke vertegenwoordiger. Alle betaalde diensten of producten zijn niet voor minderjarigen beschikbaar tenzij daarvoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger is verkregen die zich garant heeft gesteld voor de nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, waaronder de eventuele betalingsverplichtingen. Minderjarige Afnemers en hun wettelijke vertegenwoordiger wordt er uitdrukkelijk op attent gemaakt dat sommige van de door Nesh Media aangeboden producten of geleverde diensten niet geschikt zijn voor minderjarigen. 

5. Op persoonlijke gegevens die door de Afnemer verstrekt worden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een bestand waarop voornoemde wet van toepassing is. Nesh Media garandeert dat zij bepalingen van deze wet strikt zal naleven en de gegevens alleen zal gebruiken voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de aan Afnemer te leveren producten of diensten. Afnemer wordt bij registratie en/of aanmelding toestemming gevraagd voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor reclame- en marketing doeleinden of voor gebruik van zijn gegevens door partners die met Nesh Media samenwerken. Afnemer kan die toestemming weigeren of intrekken. Afnemer heeft recht op inzage, verbetering of verwijdering van zijn gegevens en kan met de aan hem verstrekte Afnemersnaam en wachtwoord zelf online zijn gegevens inzien en wijzigen. Bij vragen of verzoeken inzake de opslag en verwerking van persoonlijke gegevens kan Afnemer zich voorts rechtstreeks tot Nesh Media wenden op het e-mailadres Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . 

Artikel 4 - Looptijd, beëindiging & wijziging van overeenkomsten en voorwaarden

1. Een tussen Afnemer en Nesh Media gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  

2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaaldewerkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alledoor Nesh Media genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Nesh Media is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.

3. Het is Nesh Media toegestaan deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.  

4. Indien Afnemer een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot dedatum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden een overeenkomst waaropdeze Voorwaarden van toepassing zijn, ontbinden. De wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website http://www.neshmedia.nl. Het voortgezette gebruik van de door Nesh Media aangeboden producten of diensten na wijziging van deVoorwaarden geldt als acceptatie van de nieuwe voorwaarden van Nesh Media. Ook bij automatische en/of stilzwijgende verlenging van met Nesh Media geslotenovereenkomsten worden de gewijzigde voorwaarden alsdan van kracht te zijn op de relatie Nesh Media en Afnemer. 

5. Het staat Nesh Media vrij het door haar geleverde diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, beperken of op te heffen. Alleen indien Nesh Media overgaat tot volledige opheffing van een geleverde dienst en daarvoor ook geen redelijk en vergelijkbaar alternatief kan bieden, kan onder omstandigheden aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie of compensatie, zulks ter keuze van Nesh Media, van eventuele reeds gedane betalingen. Geen restitutie of compensatie vindt plaats indien de opheffing het gevolg is van wetswijzigingen of overheidsingrijpen. Van enigerlei vorm van compensatie kan nimmer sprake zijn in geval de diensten kosteloos worden aangeboden. 

6. Nesh Media is bevoegd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot(schade)vergoeding, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of eenovereenkomst te ontbinden, indien: a) Afnemer de verplichtingen uit een overeenkomst of deze Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;b) na het sluiten van een overeenkomst Nesh Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;c) Afnemer bij het sluiten van een overeenkomst of bij het aanmelding- en registratieproces onjuiste gegevens heeft verstrekt;d) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deovereenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;e) indien Afnemer, voor zover het kostenloze diensten betreft, langer dan 6 aaneengesloten maanden geen gebruik maakt van de diensten van Nesh Media. 

7. Afnemer heeft het recht een met Nesh Media gesloten overeenkomst schriftelijk tebeëindigen en met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden op te zeggen,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afnemer heeft, behoudens toerekenbaretekortkomingen aan de zijde van Nesh Media, geen recht op (schade)vergoeding ofrestitutie van reeds (vooruit)betaalde vergoedingen. Reeds door Nesh Mediagefactureerde, maar nog niet betaalde vergoedingen zijn bij beëindiging door Afnemer direct opeisbaar. Na beëindiging van de overeenkomst met Afnemer heeft Nesh Media het recht de nog van Afnemer in de systemen van aanwezige informatie zonder nadere kennisgeving te verwijderen en te wissen. 

8. Nesh Media en Afnemer hebben beiden steeds het recht een gesloten overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien:- de andere partij surseance of faillissement aanvraagt danwel in surseance of staat vanfaillissement wordt verklaard; - de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen en dit tekort schieten niet binnen 14 dagen na daartoe te zijn aangemaand heeft verholpen. In alle gevallen behoudt Nesh Media het recht schade te vorderen voor door haar geleden schade. 

Artikel 5 – Prijzen, tarieven en betaling

1. Op betaalde diensten van derden of partners van Nesh Media zijn mogelijk anderebetalingsvoorwaarden van toepassing. Prijzen en tarieven voor betaalde producten ofdiensten zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Nesh Media is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Nesh Media kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, kosten die onderdeel uit maken van de te leveren producten c.q. te leveren diensten aanmerkelijk zijn gestegen.  

2. Nesh Media zal de Afnemer het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Afnemer is in geval van prijsstijging gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien de tarief- of prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een van overheidswege opgelegde verhoging of in het geval Nesh Media, ook voor lopende overeenkomsten, van haar recht gebruik maakt op 1 januari tarieven aan te passen, overeenkomstig de algemene CBS loonindex. 

3. Indien Afnemer de door Nesh Media kenbaar gemaakte verhoging van de prijs oftarief niet wenst te aanvaarden, is Afnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na debedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de in dekennisgeving van Nesh Media genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. 

4. Alle betalingen, voor zover niet gedaan per creditcard of automatische incasso, aanNesh Media dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Nesh Media aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Afnemer is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op Nesh Media te verrekenen met de verzonden facturen. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van Nesh Media op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

5. Indien Afnemer in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

6. Nesh Media heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken tot het in de eerste plaats in mindering brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Nesh Media kan, zonder daardoor in schuldeiserverzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor afbetaling voorstelt. Nesh Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

7. Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. In ieder geval is Afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Nesh Media hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

8. Indien er na 2 herinneringen geen betalingen hebben plaatsgevonden, komen hier administratie kosten van EUR 10,00 bij. Deze kosten komen boven op de factuur-, incasso- en andere kosten gemaakt ter verkrijging van het te vorderen bedrag. 

Artikel 6 - Klachten & Garanties

1. Klachten over de verrichte dienstverlening of geleverde producten, dienen door Afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de dienstverlening of levering van de producten schriftelijk (aangetekend) te worden gemeld aan Nesh Media. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nesh Media in staat is adequaat te reageren.  

2. Indien een klacht gegrond is, zal Nesh Media de werkzaamheden alsnog verrichten c.q. de producten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Nesh Media slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7. 

3. Een overeenkomst voor de levering van diensten tussen Afnemer en Nesh Mediabetreft, tenzij anders overeengekomen, een inspanningverbintenis waarbij Nesh Media garandeert dat door haar in te zetten medewerker(s) beschikken over noodzakelijke kennis en vaardigheden in relatie tot de te verrichten opdracht(en). 

4. Bij levering van producten, waaronder advertentie materiaal en producten, garandeert Nesh Media dat deze producten voor een periode van 30 dagen zullen functioneren overeenkomstig de bij die producten geleverde specificaties, handleidingen en documentatie.5. Nesh Media zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van haar diensten, maar garandeert niet de permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid daarvan, waaronder, doch niet beperkt, haar hosting en e-maildiensten. 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid & Vrijwaring

1. Nesh Media is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van of verband houdende met de door haar geleverde kosteloze producten of diensten. Indien Nesh Media aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op Nesh Media geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.  

2. De totale aansprakelijkheid van Nesh Media wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade totmaximaal 2 maal het bedrag van de in de betreffende overeenkomst bedongen prijs ofvergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meerbedragen dan EUR 1000,00.  

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nesh Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Nesh Media toegerekend kunnen worden;- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. 

4. Nesh Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepengevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen,computercriminaliteit en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze Voorwaardenopgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nesh Media of haarondergeschikten. 

5. De aansprakelijkheid van Nesh Media wegens toerekenbare tekortkomingen in denakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Nesh Media onverwijld en deugdelijke schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Nesh Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nesh Media in staat is daarop adequaat te reageren. Nesh Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Nesh Media is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nesh Media kenbaar behoorde te zijn. 

6. Nesh Media staat niet in voor de juistheid van alle gegevens op haar website. Nesh Media is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor websites die door middel van een (hyper)link met de website(s) van Nesh Media verbonden zijn. De inhoud van deze gelinkte websites wordt door Nesh Media niet gecontroleerd en Nesh Media staat op een geen enkele wijze in voor de juistheid van gegevens op dergelijke gelinkte websites, nog vormt de enkele (hyper)link naar dergelijke websites een aanleiding om te veronderstellen dat Nesh Media zich de inhoud van dergelijke websites eigen maakt. Klachten over links van website(s) van Nesh Media naar website(s) met beweerdelijk onrechtmatige informatie dienen zo snel mogelijk aan Nesh Media gerapporteerd te worden, zonder dat Nesh Media daarmee de verplichting op zich neemt dergelijke links te verwijderen.   

7. Afnemer vrijwaart Nesh Media voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst of het door Afnemer gebruik maken van de diensten of producten schade lijden en welke aan Afnemer toerekenbaar is. 

8. Nesh Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zou worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Nesh Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nesh Media niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Nesh Media worden daaronder begrepen, alsmede storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak van Nesh Media of haar toeleveranciers. 

Artikel 8 - Geheimhouding & Intellectuele Eigendomsrechten

1. Nesh Media en Afnemer zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nesh Media gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechteraangewezen derden te verstrekken, en Nesh Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht vanverschoning, dan is Nesh Media niet gehouden tot schadevergoeding ofschadeloosstelling en is de Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van zijn overeenkomst. 

3. Alle rechten van intellectuele- of industriële eigendom op alle krachtens, eenovereenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten of geleverde diensten, waaronder (het gebruik van) websites of software, of stukken zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Nesh Media of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

4. Alle op de website van Nesh Media en de daaraan verwante of mee verbondenwebsites aanwezige informatie en alle door Nesh Media aan Afnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om door Afnemer te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Nesh Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte of ter inzage of gebruik gegeven informatie of gegevens anders voortvloeit.

 5. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of vangeleverde producten of diensten, stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidend materiaal daarvan te verwijderen of te wijzigen. 

Artikel 9 - Geschillen en toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Nesh Media en Afnemer is Nederlands recht vantoepassing.  

2. De rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen Nesh Media en Afnemer. 

Artikel 10 - Termijnen

1. Door Nesh Media opgegeven leveringstermijnen binden Nesh Media niet. Nesh Media  zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt Nesh Media  niet in verzuim en heeft de Afnemer mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst. 

2. Afnemer is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Nesh Media  mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Afnemer niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan Nesh Media  op basis van de door haar gehanteerde tarieven. 

Artikel 11 - Technische uitvoering

1. Nesh Media  is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Nesh Media  wordt daardoor jegens Afnemer niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door Afnemer geleden schade. Nesh Media  zal aanpassingen die inspanningen van Afnemer noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. Nesh Media  zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief aan Afnemer melden.

2. Nesh Media  is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en usernames van Afnemer te veranderen met dien verstande dat deze wijzigingen - indien en voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is - vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per email of brief aan Afnemer zullen worden medegedeeld.

3. Nesh Media  is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan Afnemer verschuldigd te zijn.

4. Nesh Media  is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat Afnemer zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien Afnemer gehouden is (reclame)uitingen van Nesh Media  op de homepage of elders op zijn site te tonen, is Nesh Media  gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van Afnemer.  

Artikel 12 - Bewijs

1. De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Nesh Media  leveren volledig bewijs op van de stellingen van Nesh Media, behoudens tegenbewijs.

2. Onder "schriftelijk" wordt in deze voorwaarden ook "in de vorm van elektronische tekst" verstaan.  

Artikel 13 - Overmacht

1. Nesh Media  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van Nesh Media, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Afnemer gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.  

2. Indien Nesh Media  ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.   

BIJZONDERE BEPALINGEN

Deze bijzondere bepalingen zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen, van toepassing op specifiek door Nesh Media te verlenen diensten of te leveren producten, waarvoor op hun beurt weer aparte voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

 Elektronische communicatie & Hostingdiensten

1. De door Nesh Media geleverde elektronische communicatie diensten, zoals e-mail en daarmee vergelijkbare communicatiemiddelen worden, tenzij anders overeengekomen, niet inhoudelijk gecontroleerd. Nesh Media zal naar beste kunnen de via haar computersystemen ontvangen en verzonden berichten controleren op virussen, doch garandeert niet dat verzonden berichten of gedownloade software steeds vrij zal zijn van virussen. Afnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het installeren en gebruiken van adequate beveiligingsmaatregelen voor zijn systemen, zoals antivirus software of een firewall. 

2. Afnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de inhoud van) informatie diegeplaatst wordt op de door Nesh Media ter beschikking gestelde ruimte op haarcomputersystemen en zal geen website(s) exploiteren die in strijd zijn met wet, openbareorde of goede zeden. Afnemer zal Nesh Media op eerste verzoek vrijwaren vooraanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat de van Afnemer afkomstigeinformatie, zoals opgeslagen op de computersystemen van Nesh Media, inbreuk maakt op de rechten van derden. De inhoud van websites van Afnemer wordt door Nesh Media niet gecontroleerd. 

3. Nesh Media is gerechtigd website(s) van Afnemers al dan niet tijdelijk geheel ofgedeeltelijk ontoegankelijk te maken, zonder schadeplichtig te worden jegens Afnemer. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn website en de daarin opgeslagen informatie. Nesh Media garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken beschikbaarheid van haar email- of hostingdiensten en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze diensten of voor schade als gevolg van verlies van data en gegevens danwel de ongeautoriseerde toegang tot de e-mail of website van Afnemer. 

4. Ten aanzien van de elektronische communicatie diensten en de hostingdiensten, verplicht Afnemer zich ondermeer doch niet beperkt tot, het onthouden van:a) verspreiding van grote hoeveelheden (bulk) e-mail, ongewenste e-mail, waaronder spam;b) het versturen of publiceren van pornografisch, racistisch of anderszins met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal;c) het maken (dan wel derden daartoe in staat stellen) van inbreuk op rechten van derden, waaronder auteurs- en merkrechten en de privacy van derden;d) alle activiteiten, waaronder hacking, die de stabiliteit van de systemen van Nesh Media of andere Afnemers van het Internet kunnen verstoren;e) oproepen of aanzetten tot strafrechtelijke gedragingen;f) het downloaden of uploaden of verzenden danwel ontvangen van onacceptabel grote hoeveelheden data, waardoor de systemen van Nesh Media instabiel kunnen raken of andere Afnemers in hun gebruik van Nesh Media diensten gestoord of gehinderd worden;g) het verzenden of publiceren van lasterlijke of beledigende uitspraken of teksten;h) het aannemen van een valse identiteit. 

5. Het is Afnemer niet toegestaan zijn email - en/of hostingdiensten, al dan niet tegenbetaling, aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken voor een ander doel dan het verzenden van email of het hosten van een website. Voor zover hosting van een website als kosteloze dienst wordt aangeboden, verleent Afnemer aan Nesh Media gedurende de looptijd van de hostingovereenkomst het recht de website en in de inhoud daarvan te gebruiken (en eventueel te kopieën of anderszins te verveelvoudigen, te integreren, te vertalen, te publiceren en daarvoor of daarmee reclame te maken) binnen de Nesh Media website of daarmee verwante of daaraan verbonden websites.  

6. Nesh Media stelt beperkingen aan de hoeveelheid ter beschikking gesteldegeheugenruimte voor email- en hostingdiensten. Bij overschrijding van de ter beschikkinggestelde ruimte kunnen additionele kosten verschuldigd zijn. 

Webwinkel
1 Levering
1.1 Levering geschiedt vanaf magazijn van Nesh Media.

1.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Nesh Media de wijze van verzending. In geval Nesh Media de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Nesh Media. De Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

1.3 De levertermijn is binnen 48 uur na de totstandkoming van de overeenkomst, mits de goederen op voorraad zijn en er geen vertraging bij de vervoerder is. Voor goederen die niet op voorraad zijn geldt een levertijd van maximaal 20 (werk)dagen. Indien een artikel niet meer leverbaar is zal de Afnemer hierover binnen 10 dagen na bestelling geïnformeerd door de Nesh Media.

1.4 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Nesh Media. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Nesh Media of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

1.5 Na ontvangst van de goederen heeft Afnemer binnen 8 dagen, zonder opgave van redenen, het recht de overeenkomst te ontbinden en het product, mits ongeopend en ongebruikt, te retourneren. De retour verzendkosten komen daarbij voor rekening van Afnemer. Ook eventuele restockingskosten die de fabrikant/ importeur in rekening brengt dienen door Afnemer voldaan te worden. Afnemer krijgt vervolgens het aankoopbedrag (minus de verzendkosten en restockingskosten) binnen 14 dagen teruggestort.

1.6 Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Nesh Media deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

1.7 Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Nesh Media gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer. 1.8. Indien de zaken worden bezorgd is Nesh Media gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

2 Vergoedingen, prijs en kosten
2.1 De prijzen van de producten staan vermeld op de websites van de Nesh Media. Deze zijn echter onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Alle prijzen op de websites van de Nesh Media zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.2 Indien Nesh Media met de Afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Nesh Media niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2.3 Nesh Media mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal.

2.4 Producten van Nesh Media worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Nesh Media. Indien deze prijzen afwijken van de prijzen op de datum van totstandkoming van de overeenkomst zal de Afnemer hierover voor verzending van de goederen door Nesh Media worden geïnformeerd.

3 Betaling
3.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
A: Vooruitbetaling: De goederen worden verstuurd zodra het factuurbedrag op rekening van Nesh Media wordt bijgeschreven.
B: Rembours: Klant betaalt het factuurbedrag bij aflevering van de goederen aan de betreffende vervoerder.
C: Creditcard: Na ontvangst van autorisatie door de betreffende creditcard maatschappij worden de goederen verzonden.
D. Ideal: Na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden.
E. Paypal: Na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden.

3.2 Niet tijdige betaling geeft Nesh Media het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

3.3 In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

3.4 Indien goederen door Nesh Media aan Afnemer op rekening worden geleverd dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Nesh Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 3.5 Indien Afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige

4 Garantie
4.1 Nesh Media staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

4.2 Door de Afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Nesh Media verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Nesh Media zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

4.3 Indien de door Nesh Media verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

4.4 De Afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Nesh Media op te geven adres.

4.5 Voor zaken met een door andere dan Nesh Media bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

4.6 De Afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de aangebrachte garantiezegel is verbroken.
B: indien de Afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
C: indien de Afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Nesh Media zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde media.
H: indien de Afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

4.7 De onder 4.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Afnemer van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Nesh Media.

4.8 De onder 4.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering. Voor een aantal producten kunnen afwijkende garantietermijnen gelden.

5 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.
 

 

Aanbieding